Címlap
Oktatás, közművelődés, kultúra Nyomtatás
Magyarország biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot, valamint tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. Mindezek az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósul meg.
A tankötelezettség: az oktatáshoz való jog egyrészt jogosultság, amelyet állami és nem állami intézmények keretin belül gyakorolhatunk, másrészt kötelezettség, ugyanis a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni, mindamellett, hogy megilleti őket a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. Minden gyermek tanköteles, amelyet a szülő választása szerint iskolába járással, vagy magántanulóként teljesíthet.
A gyermek a törvényben meghatározott életkor betöltését követően tankötelezetté válik.
Ingyenes közoktatás: a kötelező általános iskola, az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai nevelést és oktatást kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, továbbá a gimnáziumi, a szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai, a szakiskolai nevelés és oktatás, valamint a kollégiumi ellátás ingyenes.

A fentiekről bővebben:

http://kozoktatas.lap.hu/

A felsőfokú oktatás: mindenki számára képességei alapján hozzáférhető, az oktatásban részt vevők anyagi támogatást kaphatnak. A felsőoktatási intézmény alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység. Az állami és nem állami felsőoktatási intézmények az ismereteket, információkat tárgyilagosan, többoldalúan a politikától függetlenül közvetítik. A hallgatók államilag támogatott, vagy költségtérítéses képzésben folytathatják tanulmányaikat. A költségtérítéses képzés esetén a képzés költségeit a hallgató viseli.

A fentiekről bővebben:

http://www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/felsooktatasi-intezmenyek
https://www.felvi.hu/

Diákhitel: a hallgatók hallgatói hitelt vehetnek igénybe, a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató magasabb összegű hallgatói hitelt igényelhet.

A fentiekről bővebben:

http://www.diakhitel.hu/

Közművelődés: a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga, hogy
–    megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
–    igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,
–    műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
–    művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

A közművelődésre vonatkozó fontosabb jogszabályok:

–    1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,
–    1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről,
–    1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
–    1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
–    2004. évi II. törvény a mozgóképről.

A fentiekről bővebben:

Múzeumok: http://muzeum.lap.hu/
Könyvtárak: http://konyvtar.lap.hu/
Levéltárak: http://leveltar.lap.hu/